U industriji obrade metala savijanje lima spada među najpopularnije postupke obrade limova. Riječ je o metodi zahvaljujući kojoj izvorišni material poprima kutni oblik. Od same ideje pa sve do gotovog proizvoda, postupak savijanja lima iziskuje unaprijed razrađen provedbeni plan.
 
U ukupnom procesu obrade lima nekoliko je važnih koraka koji su preduvjet za uspješno savijanje lima. Nakon incijalno razrađenog i usuglašenog dizajna za svakog se kupca priprema datoteka nakon čega slijedi glavni proces industrijskog savijanja. U sklopu završnih procesa proizvod poprima svoja finalna obilježja te se adekvatno skladišti u priprema za isporuku kupcu.

Upravo je dobro ustaljena i profesionalno razrađena rutina postupka jedan od ključnih preduvjeta za supješno zgotovljen posao uz poštovanje najvažnijih poslovnih ciljeva kao što su isplativost, brzina isporuke, kvaliteta krajnjeg proizvoda i sl.

 

Savijanje lima: pojmovi koje trebamo znati

Obrada metala  savijanjem složen je industrijski postupak kojime se uspješno stvara kraljnji proizvod od savijenog lima. Temelj svakog dobrog proizvoda dobro je razrađen dizajn za savijanje. Pri projektiranju je izrazito bitno uzeti u obzir odbitak savijanja (zavoja). Tijekom postupka savijanja lima dolazi do pojave istezanja u materijalu, a odbitak savijanja ovisit će o materijalu, debljini i kutu savijanja.

Nadalje, važan parameter u postupku pripreme dizajna jest i duljina prirubnice, a riječ je o rubu savijenog dijela od nepomične baze. Ovisno o materijalu, ali i raspoloživim alatima za rad duljina prirubnice može varirati.

Reljefni zarezi osiguravaju da ne dođe do trganja materijala pri postupku savijanja. Riječ je o uskim zareizima ili kružnim potezima u kutovima dizajna.

Što se tiče postupka pripreme alata za savijanje, potrebno je prvo provjeriti i osigurati jesu li postavljen ravno.

 

Kontrolni popis datoteke prije ključnog postupka

U postupku predpripreme za obradu metala savijanjem, izrazito je bitno izraditi kontrolni popis pomoću kojega se lako provjeravaju osnovni preduvjeti. Datoteka treba biti dvodimenzionalna te u vektorskom formatu. Sve rupe i zarezi moraju pokrivati najmanje 50% debljine materijala i odgovarajuće su udaljeni od linije kalupa.

Linije savijanja prikazane su pomoću ispravnog indikatora za korišteni program. Datoteka se izrađuje u mjerilu 1:1. Iz dokumenta se uklanjaju sve suvišne točke, duplicirane linije, prazni objekti i tekstualna područja. Svi oblici razložno su prikazani u dokumentu.

 

Savijanje lima: kada proces može započeti?

U postupku obrade metala savijanjem moguće je oblikovati mnoge složene dijelove i proizvode, no treba imati u vidu da alati imaju svoja relana ograničenja. Radijus savijanja na alatu prilagodljiv je u ovisnosti o karakteristikama materijala i njegovoj debljini. U sklopu završne obrade savijenog lima moguće je da dođe do zaostalih vidljivih tragova. Da bi se to eventulano spriječilo, moguće je dijelove od savijenog lima premazati praškastim premazom koji daje ne samo zaštitni nego i estetski izgled.

 

Koji su materijali adekvatni za postupak savijanja?

Gotovo svi industrijski materijali dostupni su u obliku limova i stoga se mogu saviti u nekom obliku. Međutim, treba imati na umu kako postoje razlike u ograničenjima procesa uzrokovane različitim svojstvima materijala.

 

Rezime ili kako postići filigransku preciznost izrade?

Sljedeći savjeti od pomoći su u izradi točnih i preciznih proizvoda od lima. Prije svega nužno je osigurati da se sam zavoj nalazi u područjima gdje ima dovoljno materijala.

Nadalje, uputno je korisiti jedan radijus savijanja za sva savijanja. Takvim pristupom postiže se dodatna ekonomičnost postupka jer se izbjegava potreba za dodatnim alatom.

Unutarnji polumjer savijanja treba biti jednak ili veći od debljine ploče. Uputno je izbjegavati dizajn koji sadrži rupe i utore u neposrednoj blizini zavoja jer tako može doći do neželjene zakrivljenosti.

Preporuka je da se svi elementi moraju držati podalje od mjesta savijanja, i to da udaljenosti koja odgovara barem trostrukoj debljini lima.


 

Podijeli članak: