Strojevi za savijanje limova razlikuju se ovisno o vrsti savijanja koje izvode, kutno ili profilno. Međutim, u osnovi svaki stoj za savijanje radi na sličnom principu. Doznajte više o principima rada i mogućnostima strojeva za savijanje limova.

 

Princip rada savijačica lima

Savijanje lima, uz rezanje, jedna je od najčešće primjenjivanijih tehnika obrade lima. U obradi savijanjem koriste se plastična svojstva limova koja omogućuju oblikovanje limova sukladno zahtjevima. Za savijanje lima koriste se specijalno izrađeni strojevi koji imaju karakteristične dijelove, a koji će biti opisani kasnije u tekstu.

Svi strojevi za savijanje lima mogu se podijeliti u dvije osnovne kategorije, a koje su spomenute u nastavku. Spomenuti strojevi se, osim po načinu savijanja, odnosno principu rada, razlikuju i po krajnjem izgledu savinutog lima:

  • Strojevi za kružno savijanje limova
  • Strojevi za kutno savijanje limova

 

Koji su glavni dijelovi strojeva za savijanje limova?

Najjednostavniji stroj za kutno savijanje lima sastoji se od kalupa (matrice) i žiga. Djelovanjem žiga na lim koji se nalazi iznad kalupa, lim se savija sukladno obliku kalupa. S druge strane, kružno savijanje lima zahtjeva sasvim drugačiji način funkcioniranja stroja. Lim se propušta kroz seriju valjaka koji ga oblikuju. Neki od tih valjaka služe isključivo za pogon dok drugi služe samo za oblikovanje.

Stroj za savijanje

Stroj za savijanje lima /©bystronic

Mogućnosti strojeva za savijanje

Mogućnosti koje imaju strojevi za savijanje uvelike ovise o njihovim svojstvima, odnosno snazi (sili) pritiska. U praksi se mogu pronaći savijačice koje oblikuju lim silom potiska od čak 250 tona. Snaga potrebna za savijanje definirana je  debljinom lima, odnosno zahtijevanim dimenzijama kuta.

 

Matrica i žig za savijanje

Svaki stroj za savijanje lima, kao što je bilo već rečeno, sastoji se od matrice i žiga. U praksi se primjenjuje niz različitih oblika istih, a njihov izgled ovisi o zahtjevima, odnosno krajnjem obliku savinutog lima. Osim toga, izbor matrice i žiga uvelike ovisi i o debljini metala koji se savija. Primjerice, deblji metali češće se savijaju pod znatno većim kutovima u odnosu na tanje metale.

 

Koja je razlika između principa rada strojeva za kutno i profilno savijanje metala?

Kutno savijanje lima provodi se na najčešće na hidrauličnim prešama, ručno ili automatsko upravljanim. Najčešće upotrebljavani žig za kutno savijanje je V žig. Žig se pomoću hidrauličnog sustava utiskuje prema limu koji se zbog sile koja djeluje na njega savija i poprima oblik matrice. Ovisno o zahtjevima, pritisak žiga može utjecati na kut savijanja.

Osim V savijanja, lim se kutno savija postavljanjem između matrica nakon čega se hidrauličnim sustavom žig spušta i oblikuje lim, najčešće pod pravim kutom. Uz to, postoji i tzv. U savijanje kod kojeg savijačica ima isti princip rada kao i kod V savijanja.

Strojevi za profilno savijanje limova rade na sličnom principu kao i strojevi za kutno savijanje. Razlika između njih je, u prvom redu, što je profilno savijanje postepeni postupak, a što znači da se lim mora okretati kako bi se oblikovali željeni profili.


 

Podijeli članak: