Savijanje lima jedan je od najvažnijih postupaka u procesu prerade limova. Danas su razvijene brojne metode savijanja, a koje ovise o zahtjevima koji se tiču krajnjeg izgleda proizvoda.

 

Savijanje limova

Limovi su jedan od najčešće korištenih metalnih resursa u današnjoj industriji. Najčešću primjenu nalaze u auto industriji, zrakoplovnoj industriji, proizvodnji ambalaže, odnosno proizvodnji različitih strojnih dijelova. U praksi, limom se smatraju svi metali poprečnog presjeka do 60 mm, dok se materijali većih poprečnih presjeka nazivaju ploče.

Osim što se razlikuju po debljini, limovi se razlikuju i po vrstama. Tako se na primjer u praksi upotrebljavaju brodski limovi, automobilski limovi, konstrukcijski limovi itd. Iako je prva asocijacija na spomen riječi lim, aluminijski lim, limovi mogu biti izrađeni od bakra, platine, čelika itd. Više informacija o limovima njihovoj vrsti i upotrebi možete pronaći ovdje.

 

Koji se strojevi upotrebljavaju za savijanje limova?

U praksi se upotrebljava nekoliko vrsta strojeva za savijanje lima koji se mogu svrstati u kategorije ovisno o broju valjaka, odnosno tehnici savijanja:

  • strojevi za savijanje lima s tri valjka
  • strojevi za savijanje lima s četiri valjka
  • strojevi za ručno, mehaničko savijanje
  • strojevi za hidraulično savijanje
  • itd.

Međutim, unatoč različitim principima rada, odnosno tehnici koja se koristi za savijanje, svi strojevi rade na sličnom principu. Unutrašnja strana lima opterećuje se na tlak, dok se vanjski dio lima opterećuje na vlak.

 

Kružno savijanje lima

Kao što je bilo već spomenuto, kružno savijanje lima odvija se strojevima s tri, odnosno četiri valjka. Razlika između njih, osim broja valjaka, odnosi se i na pogonske, odnosno oslanjajuće valjke. Tako na primjer, strojevi za savijanje s tri valjka imaju dva pogonska valjka koji su u pravilu manjih dimenzija i oslanjajući valjak većih dimenzija koji je fiksiran. Pogon strojeva je uglavnom mehanički, a brzina vrtnje regulira se kroz poseban mehanizam.

S druge strane, strojevi za savijanje s četiri valjka imaju jedan pogonski valjak dok su ostala tri pomoćna i mogu se regulirati sukladno potrebama. Princip rada ovakvih strojeva je vrlo sličan savijačici s tri valjka uz mogućnost izvođenja nekih dodatnih operacija. Napretkom tehnologije u praksi se sve više upotrebljavaju CNC savijačice ove vrste.

 

Stroj za savijanje limova

Stroj za savijanje lima/Ⓒ Bystronic

 

Kutno savijanje limova

Kutno savijanje limova se u pravilu koristi za savijanje limova manjih poprečnih presjeka. Strojevi koji se koriste za savijanje sastoje se od dva dijela, matrice, odnosno kalupa i žiga koji ujedno vrši savijanje. Princip rada stroja za kutno savijanje lima vrlo je sličan principu rada preše. Snaga koju žig prenosi na lim može se popeti čak do 25 tona.

Strojevi koji se koriste za kutno savijanje mogu se podijeliti na:

  • mehaničke preše – sastoji se od već spomenutog žiga i matrice. Žig prenosi snagu na metal koji se oblikuje sukladno obliku matrice
  • hidraulične preše – princip rada hidraulične preše sličan je principu rada mehaničke preše s tom razlikom da hidraulična preša razvija znatno veću snagu potiska
  • ručne savijačice – savijanje se vrši snagom operatera koji pomoću poluge vrši savijanje

 

Profilno savijanje

Profilno savijanje, najčešće, obavlja se pomoću serije valjaka različitih dimenzija i oblika.  Proces profilnog savijanja spada u grupu produktivnijih savijanja s prosječnom brzinom savijanja od 180 m/min. Oblik stroja ovisi o izgledu krajnjeg proizvoda što ujedno uvjetuje i broj korištenih valjaka.

 

Savijanje limova jedan je od najvažnijih postupaka u njegovoj obradi

Savijanje limova jedan je od najvažnijih postupaka u njegovoj obradi /Ⓒ Bystronic


 

Podijeli članak: