Rezanje i savijanje limova dvije su najčešće operacije u obradi lima. Napredak tehnologije sa sobom donosi i nove metode savijanja. Postavlja se pitanje, koja je metoda najbolja za savijanje lima?

 

Tehnike za savijanje limova

Današnji strojevi za savijanje limova omogućuju različite načine savijanja. Osim kružnog, odnosno profilnog savijanja, limovi se mogu savijati na sljedeće načine:

  • V savijanje lima (naziva se još i zračno savijanje)
  • Savijanje oslanjanjem
  • Savijanjem u tri točke
  • Ostale vrste savijanja

Izbor načina savijanja metala ovisi o zahtjevima koje savinuti metal mora ispuniti. Osim toga, savijanje uvelike ovisi i o debljini metala koji se savija, odnosno o njegovom kemijskom sastavu (vrsti).

 

Kakvi sve strojevi za savijanje lima postoje?

Vrste strojeva za savijanje lima definirani su principom rada. U osnovi, savijačice lima se mogu podijeliti na hidraulične, pneumatske i servo-električne. Osim spomenutih postoje i ručne savijačice lima, odnosno ručni alati za savijanje koji koriste čovjekovu snagu kako bi oblikovali lim.

Primjena spomenutih vrsta savijačica uvelike ovisi o debljini lima koji se savija. U praksi se za limove manjih poprečnih presjeka koriste pneumatske, odnosno servo-električne savijačice, dok se za limove većih presjeka koriste hidraulične savijačice.

Stroj za savijanje lima

Stroj za savijanje lima /©bystronic

 

V savijanje lima

V savijanje lima jedno je od češćih vrsta savijanja. Proces savijanja sastoji se od djelovanja žiga na lim koji se pritišće prema matrici. Matrica ne treba biti istih ili sličnih dimenzija kao žig, a kut savijanja određen je elastičnosti lima. Međutim, jedan od glavnih nedostataka ovakve vrste savijanja je mogućnost mehaničkih napuknuća lima. Osim toga, još jedan od nedostataka ovakve vrste savijanja je mala preciznost u odnosu na druge tehnike.

Ono što je još važno napomenuti kod ovakve vrste savijanja je činjenica da žig ne pritišće lim do kraja u matricu već samo onoliko koliko je to zahtijevano dijelom koji se izrađuje.

 

Savijanje oslanjanjem

Savijanje oslanjanjem je tehnika savijanja lima slična V savijanju. Stroj za savijanje se, jednako kao i kod prethodno opisane tehnike, sastoji od žiga i matrice. Međutim, žig kod ovakvog savijanja u potpunosti pritišće lim u matricu. Krajnji izgled lima definiran je korištenom matricom. Sila koja je potrebna za savijanje ovisi o radijusu, odnosno kutu. U pravilu, što je radijus savijanja manji potrebna je veća sila za savijanje.

 

Savijanje u tri točke

Savijanje lima u tri točke jedna je od novijih metoda savijanja. Ovakvo savijanje koristi pomičnu matricu koja može prilagođavati svoju visinu, a koja je pokretana servo motorom. Ovakav princip savijanja koristi se samo u slučajevima kad se zahtjeva visoka preciznost, a razlog tome je prvenstveno zbog visoka cijena.

 

Koje su ostale vrste savijanja?

Od ostalih tehnika i metoda koje se koriste za savijanje metala treba istaknuti savijanje umetanjem lima između matrica, već spomenuto kružno savijanje, savijanje pomoću valjaka i profilno savijanje pomoću valjaka.

Izbor metode savijanja metala uvelike ovisi o preciznosti, elastičnosti i veličini metalne ploče (lima) koji se savija. Osim toga, prilikom izbora metode savijanja treba uzeti i obzir elastično ispravljanje metala koje zahtjeva upotrebu dodate sile kako bi metal zadržao željeni oblik.


 

Podijeli članak: