Savijanje limova je postupak obrade metala bez skidanja strugotine, kod kojeg se u poprečnom presjeku unutrašnji dio skraćuje i opterećen je na tlak, dok se vanjski dio produljuje.

 

Savijanje lima se može podijeliti na:

  • kružno savijanje limova
  • savijanje limova pod kutom
  • profilno savijanje limova.

 

Općenito, savijanje lima je najčešće korišteni postupak obrade limova i metala plastičnom deformacijom. Limovi i metali su najčešće hladni, a ako se odlikuju  većim debljinama, moraju biti zagrijani.

Tijekom procesa savijanja, lim se nalazi pod utjecajem plastičnih i elastičnih naprezanja što dovodi do toga da:

  • materijal poprimi željeni oblik
  • materijal se raširi zbog prestanka djelovanja elastičnih naprezanja.

Zbog elastičnosti, lim, odnosno metal mora se podvrgnuti većem savijanju kako bi se dobio željeni kut.

 

Kružno savijanje limova

Kružno savijanje limova i metala se obavlja pomoću savijačica s tri valjka, odnosno, savijačica s četiri valjka. Prvi i drugi valjak služe kao oslonac na koji se lim naslanja, dok je treći valjak, za razliku od prva dva, veći i nema svoj vlastiti pogon. Veliki, odnosno, prvi valjak može se pomicati i na taj način se regulira savijanje. Većina strojeva za kružno savijanje limova ima paralelne valjke, ali postoje i strojevi kod kojih su valjci horizontalno razmaknuti što omogućuje cilindrično savijanje.

Savijačice limova i metala s četiri valjka pružaju različite načine savijanja. Tri valjka služe samo kao oslonac, dok je jedan valjak radni. Valjci koji služe kao oslonac mogu se pomicati, odnosno, mijenjati svoj položaj. Sam način rada kod savijačice s četri valjka je gotovo identičan načinu rada savijačice s tri valjka.

Uznapredovala tehnologija omogućila je razvoj numerički vođenih savijačica limova i metala čime se dobiva na preciznijem i boljem savijanju.

 

Savijanje limova pod kutom

Savijanje limova pod kutom koristi se za savijanje dugih i tankih limova. Stroj koji se koristi prilikom ove operacije se sastoji od dva temeljna dijela. Ovakav način savijanja koristi silu od 25 tona za savijanje.

Za kutno savijanje limova mogu se upotrebljavati sljedeće preše:

  • ručne mehaničke preše za savijanje – stroj se sastoji od radnog stola na koji se stavlja lim, odnosno, metal koji se želi savinuti. Ovakvim načinom mogu se savijati limovi do 2 mm debljine
  • mehaničke savijačice – ovakva savijačica se sastoji od radnog stola na kojeg se montira matrica. Pogon ovakve savijačice je elektromotorni (trofazni električni motor). Lim, odnosno, metal koji se savija, postavlja se ručno na radni stol. Nakon što se svi parametri podese, kontrola parametara savijanja je automatska.
  • hidrauličke savijačice – ukoliko se zahtjevi za savijanjem ne mogu udovoljiti pomoću prethodno navedenih savijačica, pristupa se hidrauličnom savijanju. Ovakva savijačica koristi znatno veće tlakove prilikom savijanja što omogućuje savijanje debljih i tvrđih materijala.

 

Profilno savijanje

Profilnim savijanjem limova dobivaju se proizvodi relativno velike dužine. Prilikom ovakvog savijanja najčešće se radi o višekutnom savijanju. Profilno savijanje limova i metala vodi lim, odnosno, metal kroz seriju valjaka gdje se na svakom valjku obavlja postupno savijanje. Strojevi koji obavljaju profilno savijanje mogu saviti čak do 200 metara limova, odnosno, metala po minuti.

Savijanje limova i metala je postupak hladne (tople u nekim slučajevima) obrade metala prilikom koje se koriste savijačice vlaka do nekoliko tona.


 

Podijeli članak: