Kontrola kvalitete nužna je aktivnost u svim procesima pa tako i u procesu laserskog rezanja. Normom ISO 9013:2002 definirani su parametri, odnosno zahtjevi koji se postavljaju na lasersko rezanje. Koji su to parametri i zašto su važni?

 

Važnost kontrole kvalitete

Kontrola kvalitete ima nezamjenjivu ulogu u poslovanju. Kroz uzorkovanje i kontrolu procesa, organizacije mogu poboljšati svoje performanse. Jednako vrijedi i za proces laserskog rezanja. Međutim, postavlja se pitanje na koje načine mjeriti kvalitetu za lasersko rezanje metala?

U prijašnjim tekstovima naglašavali smo važnost optimiranja parametara laserskog rezanja, odnosno provođenje preventivnog održavanja laserskog rezača. Dobrim i kvalitetnim održavanjem laserskog rezača, mogućnost anomalije u procesu rezanja smanjuje se na minimum. Međutim, treba obratiti pozornosti i na druge važne ključne indikatore performansi (KPI) koji daju povratnu informaciju o razini kvalitete laserskog rezanja.

 

Norme za lasersko rezanje

Pošto je velik dio poslovanja i procesa u današnjim organizacijama standardiziran i normiran, razvijene su norme koje propisuju parametre laserskog rezanja koji utječu na kvalitetu. ISO standard DIN EN ISO 9013:2002 definira zahtjeve koji se postavljaju na lasersko, ali i druge vrste termalnih rezanja. Norma propisuje kontrolu sljedećih parametara rezanja:

  • rastopljeni metal
  • zasjek reza
  • rupičavost reza
  • linije reza
  • hrapavost
Kvaliteta termalnih rezanja definirana je normom

Kvaliteta termalnih rezanja definirana je normom/ Foto: © bystronic

 

Parametri kontrole kvalitete

  1. Formiranje topljenog metala – kontrola ovog parametra uobičajeno se vrši vizualnim pregledom metala koji se reže. Informacija koja se dobiva provjerom odnosi se na fokusiranje laserskog snopa, odnosno optike laserskog rezača
  2. Zasjek reza – parametar koji ovisi o materijalu koji se reže i određen je tolerancijom za svaki metal drugačije. Informacija dobivena pregledom zasjeka govori o veličini penetracije laserskog snopa u metal
  3. Rupičavost – rupičavost metala nastaje zbog korozivnog djelovanja i može uvelike promijeniti kvalitetu reza. Ovaj se parametar obično vizualno pregledava i kvalitativno opisuje
  4. Linije reza – linije reza tijekom laserskog rezanja određene su brzinom kojom se reže pojedina pozicija. Ovaj parametar se također vizualno pregledava, a informacija dobivena inspekcijom govori o potrebi podešavanja parametara reza koji se tiču snage i brzine
  5. Hrapavost – parametar koji utječe na potrebu za dodatnom obradom materijala nakon laserskog rezanja. Hrapavost je definirana u ovisnosti o debljini materijala koji se reže

 

Kako poboljšati kvalitetu reza?

Kvaliteta reza se može poboljšati već spomenutim stalnim održavanjem laserskog rezača, odnosno optimiranjem parametara reza. Kontrola kvalitete i navedeni parametri su samo nit vodilja ka boljem optimiranju parametara rezanja. Sama kontrola kvalitete ovisi o seriji rezova koji se izvode. Ako se izvodi više desetaka identičnih pozicija, spomenute parametre  nužno je kontrolirati kako se ne bi dogodila serija identičnih grešaka na izvođenim pozicijama.


 

Podijeli članak: